Get Adobe Flash player

ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย                                     

ประวัติของวิทยาลัย

                  วิทยาลัยการอาชีพตากใบ  ได้เริ่มก่อตั้งเป็นวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอขึ้นในปี   พ.ศ. ๒๕๔๐ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งฝ้าย ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสโดยได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบการระยะแรกจำนวน ๑๒รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๙๘๐,๐๐๐ บาท  (แปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  โดยมอบหมายให้  นายจงรัก  พลาศัย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส   ทำหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตากใบ  ใน พ..  ๒๕๔๘ ได้หลอมรวม  ๔  สถาบันการศึกษา คือวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส,วิทยาลัยการอาชีพตากใบ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่   ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๘

ขนาดและที่ตั้ง

        เนื้อที่  ๔๒  ไร่  ๓  งาน  ๙๕  ตารางวา ที่ตั้ง หมู่ ๔ บ้านทุ่งฝ้าย  ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม

         วิทยาลัยการอาชีพตากใบ  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งด้านขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ โดยประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม เป็นเขตอำเภอที่ติดชายแดนของประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนด้านการค้าและเศรษฐกิจ

        วิทยาลัยการอาชีพตากใบ เป็นสถานศึกษาที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้กับเยาวชนในพื้นที่ เพื่อนำวิชาชีพไปประกอบอาชีพและศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ