Get Adobe Flash player

ปรัชญา : “ ทักษะเด่น   เน้นคุณธรรม   ล้ำเลิศวิชา   พัฒนาสังคม ”

          วิสัยทัศน์ : มุ่งจัดการศึกษา  ให้มีคุณภาพ โดยภาครัฐ  เอกชน และชุมชนมีส่วนร่วม 
                       เน้นทักษะวิชาชีพ   มี
คุณธรรม  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  รู้เท่าทันเทคโนโลยี 

                       ช่วยเหลือสังคม   เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิชาชีพ  และสร้างงานวิจัย    

                       ผลิตคนให้ได้มาตรฐานสากลตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

              และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข   

พันธกิจ :

             ๑. ผลิตบัณฑิต /  ผู้สำเร็จการศึกษา

             ๒. ผลิตผลงานทางวิชาการ  งานสร้างสรรค์  และงานวิจัย

                       ๓. บริการวิชาการและวิชาชีพ

                       ๔. ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม

                       ๕. การบริหารและการจัดการ