<p><span style="font-size: 12pt;">โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนโดยมีผู้บริการโรงเรียนในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก และสุไหงปาดี รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมงาน</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size: 12pt;">{gallery}services{/gallery}</span></p>