วิทยาลัยการอาชีพตากใบเริ่มก่อตั้งเป็นวิทยาลัยการอาชีพ เมื่อปี พ.ศ.2540 ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งฝ้าย ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบในระยะแรก จำนวน 12 รายการ โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย ซึ่งได้ดำรงตำแหนผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส ในสมัยนั้ ทำหน้ที่ในการดำเนิการก่อตั้งและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตากใบ คนแรก วิทยาลัยการอาชีพตากใบเป็นสถานศึกษาที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอดนวิชชีพให้กับเยาวชนในพื้นที่ โตยเริ่มดำเนินการสอนระดับต่ำกว่าปริญญา มาตั้งแต่ ปี พ.ศ 2540 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักตรประกาศนีบัตรวิชชีพชั้นสูง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
       ต่อมา ปี พศ.2548 ได้มีพระราชบัญญัติมหาวิหยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548 ประกศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2548 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ หลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 4 สถาบัน คือ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส วิทยาลัยการอาชพีตากใบและวิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อมาวิทยาลัยการอาชีพตากใบ ได้ดำเนินงานป็นส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่ยังดำเนิการจัดการเรียนการสอนระดับต่ำกว่าปริญญาตรี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชชีพชั้นสูง ปี พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ขยายโอกาสทางการศึกษไปยังโรงเรียนในพื้นที่อื่นๆ โดยมอบหมายให้วิทยาลัยการอาชีพตากใบ ดำเนินการเปิดหลักสูตรทวิศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ได้เรียนในสายวิชาชีพ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มทักษะและความรู้ความสามารถที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการประกอบอาชีพ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการมีงานทำมากกว่ามีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เพียงอย่างเดียวอีกด้วย ถือว่าเป็นทางเลือกอาชีพสู่การพัฒนการศึกษาได้อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในหลักสูตรปกติ