คู่มือการบริการแก่สังคม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน

 (ระบุไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548)

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 14 ก หน้า 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548

 

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางวิชาการที่ให้ความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญาเพื่อพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีดุลยภาพ มีส่วนร่วมกับสังคมในการทะนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา สืบสานและสร้างเสริมภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยึดหลักความรู้คู่คุณธรรม และหลักในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ตลอดจนการขยายโอกาสทางการศึกษาศาสนาในระดับอุดมศึกษา

                 มาตรา 7 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6 ให้กำหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

                 (1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ่เรียนรู้

                 (2) จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการที่บูรณาการการศึกษากับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับกลุ่มประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาสู่สากล

                 (3) จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาและระดับปริญญา

                 (4) สร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และนำความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและภูมิภาคใกล้เคียง โดยเน้นการวิจัย การประยุกต์และบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง มีสันติสุขและยั่งยืน

                 (5) ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง

                 (6) ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตและบริการชุมชน สังคม และประเทศ ตลอดจนการชี้นำทางเลือกที่ดีแก่ชุมชนและสังคม

                 (7) ทะนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

                 (8) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา การวิจัย และการบริการกับสถาบันและหน่วยงานอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

                 (9) จัดการศึกษา โดยเน้นประชาชนในภูมิภาคที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและประเทศใกล้เคียงเป็นสำคัญ

               (10) ร่วมพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการจัดการศึกษาและฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน

                (11) จัดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการ

 

ทำเนียบผู้บริหาร ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน
ปี พ.ศ. ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
     
     
     

อาจารย์สุรสิทธิ์  ช่อวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตากใบ ประธานกรรมการ
ว่าที่ ร.ต.ดร.ชาญณรงค์  ตระกูลสรณคมน์ รองผู้อำนวยการฝ่านส่งเสริมวิชาการ กรรมการ
อาจารย์กามารุดิน  หะยี รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน กรรมการ
อาจารย์มูหัมมัด  มะรียอ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ
อาจารย์จิตธีระ  เพชรประดับ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
อาจารย์เทิดศักดิ์  ขุนพรม ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
อาจารย์อารักข์  คงเพ็ชร อาจารย์ประจำหลักสูตร กรรมการ
อาจารย์สุธิดา เชื่อคง อาจารย์ประจำหลักสูตร กรรมการ
นายบุญประสิทธิ์  ยอดคง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายสมบัติ  สุขทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 นางอลิสา  มะเซ็ง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ