รายงานจำนวนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพตากใบ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ภาคทวิศึกษา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ที่ สาขา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     21 1 6 7 4 15 19
2 เครื่องกล     18 6 2 8 6 2 8
3 ไฟฟ้ากำลัง     9     5     3 9 12
รวม     48     15     39
รวมทั้งหมด 102

 

รายงานจำนวนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพตากใบ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ที่่ สาขา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     5            
2 เครื่องกล     18            
3 ไฟฟ้ากำลัง     7            
รวม     30            
รวมทั้งหมด 30