ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นหา เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและค้นคว้างานวิจัยได้ ได้แก่

ลำดับ ฐานข้อมูล รายละเอียด
 1  ABI/INFORM Complete

 หนึ่งในฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านบริหารจัดการไว้มากที่สุด โดยรวบรวมสิ่งพิมพ์มากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง รวมดุษฎีนิพนธ์ (Dissertations) และวิทยานิพนธ์ (Theses) สาขาบริหารจัดการที่ให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า 30,000 ชื่อเรื่อง ซึ่งผู้ใช้สามารถนำข้อมูลจาก ABI/Inform มาใช้เพื่อศึกษาภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ แนวโน้มทางธุรกิจ เทคนิคการจัดการ กลยุทธ์ต่างๆที่ใช้ในการบริหารจัดการ เป็นต้น 

>>>คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน<<<

 2  ACM Digital Library

 เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM(Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985- ปัจจุบัน 

>>>คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน<<<

 3  BioOne

 เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ 170 รายชื่อ จากสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงมากกว่า 129 สำนักพิมพ์ ทางสาขาวิชาชีววิทยา (Biological) นิเวศวิทยา (Ecological) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Sciences) และสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1989 –ปัจจุบัน ประกอบด้วยรายการทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ HTML และ PD

>>>คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน<<<

 4  IEEE/IET Electronic Library (IEL)

 เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่ปี 1998 – ปัจจุบัน

>>>คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน<<<

 5  ProQuest Dissertantion & Theses Full Tex

 เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,700 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน มากกว่า 1.4 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์มากกว่า 2.7 ล้านรายการ

>>>คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน<<<

 6  Springerlink-Journal

 ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มให้เนื้อหาครอบคลุมด้านพฤติกรรมศาสตร์(Behavioral Science), ชีวการแพทย์ (Biomedical and Life Science), ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์(Business and Economics) เคมีและวัสดุศาสตร์ (Chemistry and Material Sciences), วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science), วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Earth and Environmental Science), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities, Social Science and Law), คณิตศาสตร์ (Mathematics), แพทยศาสตร์ (Medicine) และ ฟิสิกส์(Physics& Astronomy

>>>คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน<<<

 7  Web Of Science

 เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปจากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 ชื่อ มีข้อมูล ครอบคลุมสาขาวิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ สามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 จนถึงปัจจุบัน

>>>คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน<<<

 8  ACS Journal

 เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

>>>คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน<<<