ปรัชญา

       ทักษะเด่น  เน้นคุณธรรม  ล้ำเลิศวิชา  พัฒนาสังคม

 

วิสัยทัศน์

       เป็นวิทยาลัยชั้นนำทางด้านวิชาชีพบูรณาการความรู้สู่ชุมชน  โดยสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน

 

พันธกิจ

       1.ผลิตบัณฑิตและผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ

       2.ผลิตผลงานทางวิชาการ งานสร้างสรรค์  และงานวิจัย     

       3.บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน

       4.ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

       5.การบริหารและการจัดการ