การจัดทำความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศ (MOU)

      วิทยาลัยการอาชีพตากใบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ชื่อหน่วยงานที่ทำความร่วมมือ สัญญาลงนามวันที่ ความร่วมือในด้าน ความก้าวหน้าในการทำความร่วมือสรุปโดยย่อ
โรงเรียนตากใบ   ในด้านการเรียนการสอน การเรียนการสอนแบบทวิศึกษา