ตารางสอบ V-NET ระดับ ปวช. 3

สอบวันที่ 6 มีนาคม 2564

ประกาศผลสอบ วันที่ 6 เมษายน 2564

เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา ระยะเวลา
09.30-11.30 น. 511 ความรู้ด้านสมรรถนะหลัก 120 นาที
    และสมรรถนะทั่วไป ระดับ ปวช. ฉบับที่ 1  
    1. ทักษะภาษาและการสื่อสาร  
    2. ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา  
พัก 90 นาที
13.00-15.00 น. 513 ความรู้ด้านสมรรถนะหลัก 120 นาที
    และสมรรถนะทั่วไป ระดับ ปวช. ฉบับที่ 2  
    3. ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต  
    4. ทักษะการจัดการงานอาชีพ  

ปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ V-NET

ปีการศึกษา 2564

กิจกรรม กำหนดการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องการสอบ  ก.ค. 63 - มี.ค. 64
สถานศึกษาส่งข้อมูลนักเรียนผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th โดยเข้าเมนูระบบ V-NE  1 ก.ค. 31 ส.ค. 63
สถานศึกษามีความประสงค์ให้นักเรียนสอบนอกพื้นที่แจ้งผ่านเว็บไซต์ โดยเข้าเมนู V-NET ครั้งที่ 1   1 ก.ค. 31 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ ครั้งที่ 1  10 ต.ค. 63
สถานศึกษาแจ้ง เพิ่ม/ลด รายชื่อนักเรียน ผ่านเว็บไซต์ โดยเข้าเมนูระบบ V-NET  10 - 31 ต.ค. 63
สถานศึกษามีความประสงค์ให้นักเรียนสอบนอกพื้นที่แจ้งผ่านเว็บไซต์ โดยเข้าเมนู V-NET ครั้งที่ 2   2 - 15 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบและสนามสอบ ครั้งที่ 2  5 ม.ค. 64
วันสอบ ปวช.3  6 มี.ค. 64
ประกาศผลสอบผ่าน www.niets.or.th  6 เม.ย. 64
รายงานผลวิเคราะห์คะแนนผ่าน www.niets.or.th  เม.ย. 64