ตารางสอบ V-NET ระดับ ปวช. 3

สอบวันที่ 6 มีนาคม 2564

ประกาศผลสอบ วันที่ 6 เมษายน 2564

เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา ระยะเวลา
09.30-11.30 น. 511 ความรู้ด้านสมรรถนะหลัก 120 นาที
    และสมรรถนะทั่วไป ระดับ ปวช. ฉบับที่ 1  
    1. ทักษะภาษาและการสื่อสาร  
    2. ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา  
พัก 90 นาที
13.00-15.00 น. 513 ความรู้ด้านสมรรถนะหลัก 120 นาที
    และสมรรถนะทั่วไป ระดับ ปวช. ฉบับที่ 2  
    3. ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต  
    4. ทักษะการจัดการงานอาชีพ