วิทยาลัยการอาชีพตากใบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

หมู่ 4 บ้านทุ่งฝ้าย ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 9600

โทร. 0 7358 2977 หรือ 0 7373 9030 ต่อ 1800

www.pnu.ac.th

www.facebook/TBCofPNU