วิทยาลัยการอาชีพตากใบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ปฏิทินรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2563

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
9 ม.ค. - เม.ย. 2563 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
16 เม.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลิอกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อ ณ บอร์ดประสัมพันธ์ วิทยาลัยการตากใบ และทางอินเตอร์เน็ต www.tbc.pnu.ac.th

23 เม.ย. 2563

เวลา 08:00 - 08:30 น.
เวลา 08:30 - 10:30 น.
เวลา 10:30 - 11:30 น.
เวลา 11:30 - 12:00 น.

ประชุมผู้ปกครอง รายงานตัว/มอบตัว/ลงทะเบียนรายวิชา นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษา/ผู้ปกครอง เซ็นชื่อรายงานตัว
ประชุมผู้ปกครอง นักศึกษา/ผู้ปกครองพบผู้บริหาร
นักศึกษา/ผู้ปกครองพบอาจารย์รับมอบตัว รายงานตัวตามสาขาวิชา
นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา

 23 เม.ย. 2563 นักศึกษาใหม่ระดับ ปวช. ยื่นสำเนา รบ. จากสถานศึกษาเดิมที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
 25 พ.ค. 2563 วันเปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวซ.

 

หมายเหตุ ** หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

               ** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม