มีทักษะวิชาชีพ คู่คุณธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข