อาจารย์สุรสิทธิ์  ช่อวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตากใบ ประธานกรรมการ
ว่าที่ ร.ต.ดร.ชาญณรงค์  ตระกูลสรณคมน์ รองผู้อำนวยการฝ่านส่งเสริมวิชาการ กรรมการ
อาจารย์กามารุดิน  หะยี รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน กรรมการ
อาจารย์มูหัมมัด  มะรียอ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ
อาจารย์จิตธีระ  เพชรประดับ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
อาจารย์เทิดศักดิ์  ขุนพรม ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
อาจารย์อารักข์  คงเพ็ชร อาจารย์ประจำหลักสูตร กรรมการ
อาจารย์สุธิดา เชื่อคง อาจารย์ประจำหลักสูตร กรรมการ
นายบุญประสิทธิ์  ยอดคง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายสมบัติ  สุขทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 นางอลิสา  มะเซ็ง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ