ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

Your text...

งานพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

Your text...

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาเครื่องกล Click
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง Click
ประเภทวิชาบริหาร
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Click