เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน / กรมแรงงาน
- กระทรวงแรงงาน Click
- กรมการจัดหางาน Click
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน Click
- สำนักงานจัดหางานนราธิวาส Click
- สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส Click

\

ข้อมูลจากกองวิจัยตลาดแรงงาน
- สถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้าง และความต้องการแรงงาน (เดือนมกราคม พ.ศ. 2561) Click