หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาเครื่องกล Click
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง Click
ประเภทวิชาบริหาร
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Click