กิจกรรมจิตอาส…

วันนี้ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพตากใบ นำนักศึกษา และบุคลากร เข้า...

Read more

กิจกรรมทำดีเพ…

 เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓วิทยาลัยการอาชีพตากใบ นำโดยผู้บริหาร อาจาร...

Read more

<p><span style="font-size: 12pt;">โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนโดยมีผู้บริการโรงเรียนในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก และสุไหงปาดี รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมงาน</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size: 12pt;">{gallery}services{/gallery}</span></p>

งานแนะแนว วิทยาลัยการอาชีพตากใบ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

แบบฟอร์มหนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษากยศ.103 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้กยศ.102-1 ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
- กยศ.101 แบบคำขอกู้ยืมเงิน ดาวน์โหลด
- กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ ดาวน์โหลด
- กยศ.103 หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา ดาวน์โหลด
- กยศ. มนร.1 แบบฟอร์มประกอบการกู้ยืมเงิน ดาวน์โหลด
- กยศ. มนร.3 ดาวน์โหลด
- กยศ. มนร.4 ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มบัตรสวัสดีการแห่งรัฐ ดาวน์โหลด

ผลงานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาวิชาเครื่องกล
หัวข้อเรื่อง ผู้ทำโครงงาน ปี พ.ศ. อาจารย์ที่ปรึกษา